CLUBREGLEMENTEN 2016

 

Art.01: Iedereen die zich aansluit bij T.W.C. Hoekske Maleizen wordt verondersteld dit reglement te kennen en het na te leven. De statuten van de club kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden.

 

Art.02: De ouderlijke toestemming is verplicht voor aansluiting van een minderjarige.

 

Art.03: De wielertoeristenclub en de Raad van Bestuur dragen niet de minste verantwoordelijkheid en kunnen NOOIT aansprakelijk gesteld worden voor een fout door een van de leden begaan of bij om het even welke ongeval of activiteit. De clubleden kunnen ook nooit hiervoor de leden van het bestuur verantwoordelijk stellen.

 

Art.04: Om de goede geest die er in de club heerst te behouden kan het bestuur de houding of het gedrag van elk clublid, van welke aard deze ook mag zijn, interpelleren met:

-          bij een eerste overtreding: een aanmaning.

-          bij een volgende overtreding kan de desbetreffende persoon worden uitgenodigd op een bestuursvergadering waar de persoon zijn/haar standpunt kan verdedigen (en waar het bestuur eventueel een sanctie kan treffen).

-          Uitsluiting uit de club.

 

Art.05:

Ieder lid, moet op de hoogte zijn van de wegcode voor wielertoeristen en moet zich er te allen tijden naar schikken. (zie hiervoor ook de ‘verkeerswetgeving voor fietsers’ op onze website onder de rubriek “leden”) Indien een clublid de wegcode niet respecteert zal deze altijd, zelf verantwoordelijk worden gesteld voor zijn gedrag tegenover de wegcode.

 

Art.06: Er wordt van iedereen verwacht dat zijn fiets bij het vertrek van een uitstap in orde is. Iedereen brengt zijn reservemateriaal mee.

 

Art 07: Het is verplicht de meest recente clubkledij en valhelm te dragen bij al onze uitstappen. Wanneer een clubuitstap wordt gereden zonder enige officiële clubkledij, kan men geen punten scoren voor enig klassement.

Onze partners/sponsors zijn :

-          MEUBELEN TASTENHOYE

-          C.V. DEVROE

-          RESTAURANT-TRAITEUR “DE OUWE SCHUUR”

-          DRUKKERIJ DEWAET

-          PARKER

-          GUIDO MICHIELS “MG INTERIEUR”

-          RIJWIELEN STEPHANE CHARLIER

-          SDM PROJECTS

-          UITVAARTZORG COOREVITS-ROSIER

-          GEMEENTE OVERIJSE (Sporeo -  subsidies)


 

 

 

Art.08: Wees hoffelijk tegenover de andere weggebruikers, en laat geen afval achter op de openbare weg. (lekke banden, gaspatronen, papiertjes, verpakking, ed..).

Leg ook de nodige discretie aan de man bij een eventuele plaspauze…

VOORRANG : wij nemen als fietsers NOOIT onze voorrang (zelfs indien wij die hebben !), tenzij het verkeer tegengehouden wordt door een wegkapitein of begeleider.

 

Art.09: Geïnteresseerden die de sfeer willen opsnuiven bij onze club of het er goed vertoeven is en of ze de snelheid aankunnen mogen max. 3x gratis meerijden. Daarna worden ze verplicht zich aan te sluiten bij de club, gebeurt dit niet is verder meerijden uitgesloten.

Tijdens deze 3 ritten is het bestuur niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

 

Art.10: Aan de nieuwe leden zal een waarborg van € 200,00 gevraagd worden voor de uitrusting. Deze omvat gegarandeerd: 1 koerstrui lange mouwen, 1 koerstrui korte mouwen, 2 koersbroeken plus 1 wintervest. Deze waarborg zal terug betaald worden bij de inschrijving van het seizoen volgend op hetgene waarin het lid aan min. 30 clubuitstappen en/of brevetten heeft deelgenomen en dit binnen een termijn van max. 2 seizoenen na eerste inschrijving bij de club. Ook zal deze waarborg pas terug betaald worden in zoverre er geen andere betalingen openstaan komende uit art .11 en/of art. 11bis.

 

Art.11: Elk lid dient houder te zijn van een geldige vergunning van de VWB. Deze vergunning wordt aangevraagd en bekomen  via de VWB-kontaktpersoon van onze club (of van WBV via persoonlijke inschrijving). De prijs voor een individuele vergunning bedraagt  € 30. (idem familievergunning).  Hieraan voldaan hebbende, krijgt een lid automatisch stemrecht op de algemene vergadering(en) van de club.

 

Art. 11bis : Lidgeld

Principieel wordt er geen lidgeld betaald om toe te treden tot de club, maar er gelden wel onderstaande verplichtingen : 

a)    Verkoop kaarten “Pensenkermis”.

Van ieder rijdend lid wordt verwacht dat hij min. 25 kaarten (eetwaarde = 50€) betaald voor deelname aan onze Pensenkermis in de maand November. (35 kaarten – 70€ - indien meerdere leden onder hetzelfde dak). Indien het lid (of de leden onder hetzelfde dak) deze kaarten niet aanneemt, wordt hij toch verwacht het overeenkomend bedrag (50€ of 70€) te storten op de rekening van de club om mogelijke uitsluiting te voorkomen voor het volgende seizoen.

b)    Hulp bij onze aktiviteiten (2 dagen mountainbike + 2 dagen pensenkermis per jaar).

Van ieder rijdend lid wordt verwacht dat hij op minstens 2 (min. 6u/d) van deze 4 aktiviteitsdagen meehelpt aan de desbetreffende organisatie. Bij niet naleving, zal het lid niet gratis kunnen deelnemen aan onze kampioenenviering (zie ook art.17).

Voor leden +65 jaar of in geval van ziekte en/of andere omstandigheden, kan in samenspraak met het bestuur afgezien worden van deze verplichting. Leden die op de 4 activiteitsdagen meehelpen (min. 6u/d), hebben recht op een gratis licentie voor het volgende seizoen. De mogelijke hulp van sympatisanten en partners wordt eveneens geregeld in art.17.

 

Art.12: De clubuitstappen verlopen in clubverband in verschillende groepen en steeds onder het motto “samen uit, samen thuis”. De streefsnelheden op de weg zijn: A (30..32 km/h) ; B (26..28 km/h) en C (22..24km/h) en zijn afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het parcours.   

Ieder clublid moet zelf beslissen tot welke groep hij/zij behoord. Indien men van week tot week moeite heeft om het tempo te volgen, probeert men beter van groep te veranderen. Dit is echt geen schande.

 

Art.13: Iedereen is verplicht de aanbevelingen van de aanwezige wegkapitein(s)* te volgen. Bij eventuele problemen (pech, snelheid, omleidingen, ed.). wordt er meteen door iedereen gestopt en een oplossing gezocht vooraleer er wordt verder gereden.

In geval er geen wegkapitein mocht aanwezig zijn, wordt deze taak waargenomen door een aanwezig bestuurslid of door diegene die de rit leidt. Bij een overtreding kan art. 05 van dit reglement aangesproken worden.

*de wegkapitein is niet per definitie de verantwoordelijke voor de te volgen rit.

 

Art.14: Ingeval van een ongeval tijdens de uitstap van de club, moet de betrokkene zo vlug mogelijk alle formaliteiten aan onze bondscontactpersoon (en/of het bestuur) meedelen, zodat deze de verzekering op de hoogte kan brengen.  Beschadigde kledij als gevolg van een ongeval tijdens een clubuitstap, kan gratis ingeruild worden zolang de voorraad strekt en mits inlevering van het beschadigde kledingsstuk bij onze kledijverantwoordelijke.

 

Art 15: Het bestuur (Mr KM) zorgt voor de opmaak van de clubkalender(s) (weg en MTB). Enkel met deelnames volgens deze kalender zijn er klassementspunten te verdienen.

De kalenders en klassementen kunnen ofwel via onze website (www.twc-hoekske-maleizen.be) geraadpleegd worden, ofwel op eenvoudige vraag toegestuurd worden per brief.

De normale clubuitstappen vertrekken op zaterdag aan fietsenwinkel Charlier (Maleizen) en op zondag aan Brasserie Tram1 (Overijse). Bij de start wordt een ritleider gezocht voor het uitstippelen/volgen/aanwijzen van de route van de dag. Bij afwezigheid van een ritleider, neemt een wegkapitein of een aanwezig bestuurslid deze taak op zich.

Voor brevetten wordt er vertrokken per eigen wagen op de parking van Maleizen, rechtover Restaurant De Ouwe Schuur.

Suggesties en eventuele aanpassingen van kalenders voor brevetten of uitstappen mogen altijd aan het bestuur gemeld worden, minstens 4 weken vóór datum.

Ieder rijdend lid houdt te goeder trouw zijn/haar aanwezigheden en kilometers bij.

Voor de klassementen (weg en MTB) worden de km’s doorgegeven ofwel via de website/mail, ofwel via een ingevuld kalenderblad af te geven aan Mr KM. Laattijdige opgaves worden bestraft (km’s = 0) indien meer dan 1 maand na datum of kunnen zelfs geweigerd worden (punten en km’s = 0) indien meer dan 3 maand na datum.


 

 

Art.16: Diegene welke op het einde van het seizoen de meeste clubuitstappunten heeft verzameld, zal als clubkampioen gelauwerd worden.  Bij gelijkheid van punten, zullen de totaal afgelegde kilometers het onderscheid maken.

Een uitstappunt wordt gegeven bij het deelnemen (van start tot en met aankomst ) aan een normale clubuitstap. (zowel “ weg” als MTB).

Twee uitstappunten worden toegekend voor deelname aan brevetten en dagclubuitstappen, alsook voor de aanwezigheid op de algemene vergadering(en).

Wanneer je onherstelbare pech hebt, een opdracht krijgt van het bestuur (bv. met de volgwagen rijden) of de rit dient te verlaten voor een andere geldige reden, kan het uitstappunt (of punten) alsnog toegekend worden door de klassementsverantwoordelijke. Men kan echter nooit méér uitstapspunten voor één bepaald dag/event/organisatie krijgen dan wat een rijdend lid/deelnemer kan behalen.

 

Art.17: CLUBFEEST (einde seizoen)

Naast de clubkampioen, worden daarop ook nog volgende mensen gelauwerd :

-          de Top-5 uit het wegklassement dat ook “de” clubkampioen levert.

-          de Top-3 uit het wegvrouwenklassement (clubkampioene).

-          de beste onder de Nieuwelingen (= eerstejaarsleden), zowel man als vrouw.

-          de Top-3 “jongere onder de 18 jaar” (U18)

-          de Top-3 “senioren” (65 jaar en ouder )

-          de Top-3 uit het MTB-klassement (enkel indien meer dan 5 geklasseerden)

“Afwezigen” op het clubfeest hebben ongelijk en kunnen dus ook geen aanspraak maken op hun mogelijk “prijzenpakket”. Elke aanwezige gelauwerde mag alvast rekenen op een gratis licentie voor het volgende seizoen. (waarde +/- 30 EUR)

Sympatisanten en vaste medewerkers (niet-leden) die actief meehelpen op minstens 2 van onze 4 organisatiedagen (MTB + Pensenkermis), worden uitgenodigd voor het bijwonen van ons clubfeest/souper aan het ledentarief.

Leden met minder dan 15 clubuitstappunten (of 2 punten/maand voor nieuwe leden gestart gedurende het seizoen), alsook leden die aan geen 2 aktiviteitsdagen hebben meegeholpen  (art 11 bis), dienen een (verhoogde) bijdrage te betalen voor het bijwonen van het clubfeest.

 

Art.18: BESTUURSVERGADERINGEN (maandelijks tussen feb. en nov., zie website)

Staan ook steeds open voor het aanhoren van eventuele klachten, opmerkingen en/of voorstellen. Deze kunnen evenwel ook schriftelijk per email aan het bestuur overgemaakt worden. Bestuursleden die op 3 opeenvolgende bestuursvergaderingen niet aanwezig zijn zonder enige vorm van communicatie, zullen automatisch ontslagen worden van hun bestuurstaken. Nieuwe “kandidaat bestuursleden” dienen minstens reeds 2 seizoenen aangesloten zijn geweest bij de club alvorens hun eventuele kandidatuur te kunnen stellen.    

 

Art.19: Door aansluiting bij de club verklaart ieder lid zich akkoord met de bepalingen van dit reglement, welke hij/zij dan ook dient te eerbiedigen.

 

Art.20: Het bestuur behoudt zich het recht voor om indien dit nodig is en in het belang van de club deze reglementen in de loop van het seizoen te wijzigen of aan te passen.