CLUBREGLEMENT  2018 – TWC Hoekske Maleizen vzw  Cyclo’s

 

Artikel 1: Algemene Bepalingen

1.    Het clubreglement wordt opgesteld door het Bestuur van de vereniging. Het Clubreglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de Rechtbank van Koophandel werden neergelegd.

2.    Iedere wijziging van het clubreglement zal aan de leden kenbaar gemaakt worden, ofwel via persoonlijke communicatie (mail en/of brief), ofwel via onze website www.twc-hoekske-maleizen.be

3.    Het doel van de cyclo-afdeling van TWC-Hoekske-Maleizen is haar leden de mogelijkheid te bieden om op een gezonde en ontspannende manier aan sport te doen. De hoofdactiviteit om dit doel te bereiken is de organisatie van geplande ritten met een (race-)fiets, om zo de leden de kans te geven op een zo aangenaam en veilig mogelijke manier aan wielertoerisme te doen en zo hun conditie te onderhouden of te verbeteren. De vereniging kan alle door haar nodig geachte initiatieven nemen, zoals evenementen organiseren en fondsen verzamelen, om haar doel te rechtvaardigen.

4.    We bieden onze leden een aantal niveaugroepen aan die eventueel kunnen onderverdeeld worden in subgroepen. We streven ernaar om in elke groep telkens minstens 10 personen aan de start te hebben.

5.    We streven er tevens naar om als club een goede naam op te bouwen waar iedere geoefende fietser welkom is, het een plezier is om in groep te rijden, waar er een goede sfeer heerst en waar er veilig wordt gereden. We streven naar een “perfecte” organisatie van de ritten week na week het hele jaar door: op tijd vertrekken, in groep rijden, niemand zomaar achter laten, geen plotse versnellingen,... We organiseren onze eigen daguitstappen, een meerdaagse uitstap al dan niet naar het buitenland en we hebben jaarlijks ook onze pensenkermis-organisatie.

 

Artikel 2: Leden

1.    Aanvraag om Lid te worden van de TWC-Hoekske-Maleizen kan via de “lid-worden”-module op de website. Bij een te groot aantal leden kan er door het bestuur tijdelijk een ledenstop worden ingevoerd.

2.    Men wordt/blijft lid van TWC-Hoekske-Maleizen.be eenmaal aan volgende

toetredingsvoorwaarden voldaan is :

· akkoord gaan met dit clubreglement;

·  De meest recentste clubkledij dragen.

· aangesloten zijn bij de Vlaamse Wielrijdersbond via TWC Hoekske Maleizen. Indien men inschrijft na 1 september is men onmiddellijk lid tot 31 december van het jaar nadien (bijdrage VWB = 30 EUR individueel of familiaal);

· 30 euro lidgeld (+ aansluitingsbijdrage VWB) storten op het rekeningnummer van TWC Hoekske Maleizen : BE94 7512 0875 1114;

· Samen met het lidgeld, zijn aandeel aan Pensenkermiskaarten voor het volgende jaar betalen. Dit wordt jaarlijks herbekeken door het bestuur. Voor 2018 zijn dit 25 kaarten met elk een waarde van 2 EUR voor het eerste lid en 10 bijkomende kaarten per bijkomend lid onder hetzelfde dak. (rekeningnummer TWC Hoekske Maleizen : BE94 7512 0875 1114);

· Minimum 12 jaar oud zijn. Tussen 12 en 14 jaar moeten de leden vergezeld zijn van een volwassen begeleider. Vanaf 15 jaar wordt er verwacht dat men reeds enige fietservaring heeft zoals kennis van het verkeersreglement, twee aan twee kunnen rijden in groep en het tempo van de groep kunnen volgen. (min. 24 km/u gedurende 2 uur)

3.    Het lidmaatschap en de verzekering start als aan deze voorwaarden voldaan is en eindigt op 31 december van het jaar waarvoor ingeschreven wordt.

4.    Mogelijke nieuwe leden kunnen maximaal drie keer meerijden en zo de sfeer opsnuiven alvorens aan te sluiten, en dit op eigen verantwoordelijkheid.

 

Artikel 3: Rechten en Plichten van de leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten.

1.    Bij toetreding als lid gaan zij (automatisch) akkoord met ons clubreglement en zullen dit bij inschrijving ondertekenen. Eventueel kunnen de statuten op eenvoudig vraag ingekeken worden. Deze documenten zijn ook beschikbaar op onze website www.twc-hoekske-maleizen.be.

2.    Zij hebben het recht om deel te nemen aan alle ritten (mits betaling waar nodig voor de deelname aan de toertochten/brevetten). Zij moeten zelf inschatten tot welke niveaugroep ze behoren. Indien ze herhaaldelijk het aangegeven tempo van de groep niet kunnen volgen kan hen gevraagd worden om naar een lagere groep over te stappen, eventueel ook op vraag van het bestuur.

3.    Zij worden geacht de verkeersreglement voor fietsers – al dan niet in groep - te kennen en zijn verplicht om dit na te leven tijdens de ritten. (https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/217-art43bis)

* Gebruik van het fietspad waar mogelijk 
* Geordend 2 aan 2 rijden op de openbare weg 
* Oplettendheid aan kruispunten; geordend oversteken 
* Het nemen van ronde punten langs rechts 
* Respecteren van de "ritverkenner" en bestuur door geordend te fietsen.

* Aangeven van gevaarlijke punten / situaties / delen van de weg

4.    Zij worden verwacht zich op te geven in de opgezette doodle als ze van plan zijn te deel te nemen aan een georganizeerde uitstap (dagclubuitstap, brevet, meerdaagse, etc ..).

5.    Zij worden verwacht bij “het” grote evenement dat georganiseerd wordt door de club - nml onze “Pensenkermis” in November - de handen uit de mouwen te steken en de club te helpen. (leden ouder dan 65 jaar op vrijwillige basis)

6.    Zij worden verwacht tussen begin maart en midden oktober minstens 25 punten verzameld te hebben.  

7.    Het gebruik en verhandelen van doping is niet toegelaten.

8.    Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen op de algemene ledenvergadering(en).

9.    Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen schriftelijk of per mail bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en het lid op de hoogte te houden.

10. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen over de wijziging van hun adres.

11. Zij hebben de plicht om hun inschrijving tijdig in orde brengen (bijdrage VWB, lidgeld storten en aandeel pensenkermiskaarten betalen) en dit ten laatste op 15 december van het lopende jaar.

12. In geval van een ongeval, de formaliteiten binnen de 10 dagen in orde te brengen (eventueel mis hulp van de bondskontakpersoon binnen bestuur)

13. Zij hebben de plicht om de doelstelling van de vereniging na te leven.

Bij grove overtredingen en veelvuldige inbreuken op het reglement is het bestuur bevoegd maatregelen te treffen om zodanig de goede werking van de club te blijven verzekeren met als ultieme stap de uitsluiting van het lid.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid van de leden

1.    Elk clublid is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar daden en rijstijl tijdens door de club georganiseerde ritten. Het bestuur kan, onder geen beding, verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of ongevallen gemaakt of veroorzaakt door een clublid tijdens deze ritten. Wij zijn verzekerd bij de Vlaamse Wielrijdersbond en alleen wat onze verzekering dekt kan vergoed worden. De verzekeringspolis staat op de website van de VWB (www.vlaamsewielrijdersbond.be) maar kan, indien nodig, ook ingekeken worden bij de onze VWB-verantwoordelijke binnen het bestuur.

2.    Elk clublid wordt geacht in goede gezondheid te zijn. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen ten gevolge van gezondheidsproblemen.

3.    De club is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eventuele ongevallen als gevolg van een overtreding van de verkeerswetgeving door een van de leden of onaangepast rijgedrag aan de verkeerssituatie en/of weersomstandigheden.

 

Artikel 5: Kledij van de club

1.    We fietsen steeds in onze teamkledij. Nieuwe leden krijgen de tijd om teamkledij aan te schaffen.

2.    De standaardset voor de Cyclo’s bestaat uit 2 koerstruien korte mouwen + 2 koersbroeken + 1 stuk naar keuze. Hiervoor wordt een waarborg betaald van 250 EUR (270 EUR indien wintervest als keuzestuk).

3.    Van deze waarborg kan men max. 200 EUR terug verdienen waarbij ieder verdiend punt gelijk staat aan 3 EUR. Per verlopen jaar kan men alzo max. 75 EUR terugverdienen de eerste 3 jaar na aanschaf.

4.    Deze terugbetaling wordt gelijktijdig geregeld bij herinschrijving en in zoverre er geen andere betalingen open staan.

5.    Bijkomende stukken kunnen aangekocht worden en/of bijbesteld (de club doet 2 bestellingen per jaar bij onze leveranciers- wachttijd min. 8 weken)

6.    Bij elke georganizeerde kledijwissel (typisch om de 5 jaar), en in zoverre er geen lopende waarborg uitstaat, zal ieder lid 50 EUR betalen voor de aanschaf van zijn eigen nieuwe standaardset.

7.    Beschadigde clubkledij als gevolg van een ongeval tijdens een clubuitstap, kan gratis omgeruild worden. (mits inlevering beschadigd stuk)  

 

Artikel 6: Sponsors

Sponsors zijn heel belangrijk voor onze vereniging en verdienen dan ook de nodige aandacht en respect. En nog belangrijker, denk ook eens hen bij gelegenheid ! Dit zijn onze huidige sponsors :

SPAR Huldenberg (*)                                           THONON create & innovate

EVDW Bank & Verzekeringen (Kenny)           SDM group (Bavo)

UITVAARTZORG COOREVITS-ROSIER        N’ICE

RIJWIELEN STEPHANE CHARLIER (*)          FRITUUR 406 (Pascal)

GRIETENS ELECTRO SELEXION (*)              PARKER (Kurt)

DE KELLE CIGARS, BOOKS & COMICS        BCS TOURS (*)

(*) kortingen voor leden van de club en/of klantenkaarten    


 

 

Artikel 7: het Bestuur

1.    De samenstelling van het bestuur, alsook de verantwoordelijkheden per bestuurslid, staan vermeld op onze website TWC-Hoekske-Maleizen.be

2.    Het bestuur vergadert maandelijks of sneller bij dringende aangelegenheden. Bij aanwezigheid van minstens 3 bestuursleden kan men geldige beslissingen nemen. Naargelang het agendapunt dient de desbetreffende bestuursverantwoordelijke best aanwezig te zijn bij de beslissing. Alle leden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het bestuur, of na goedkeuring deelnemen aan volgende bestuursvergadering waar hun punt zal besproken worden.

3.    Op de eerste Algemene Vergadering van het jaar wordt het bestuur voor het gestarte kalenderjaar verkozen en/of bevestigd. Alle leden worden verwacht op deze vergadering aanwezig te zijn en hebben stemrecht. Deze leden zullen minstens twee weken op voorhand op de hoogte gebracht worden van de datum, het uur en de plaats van de vergadering.

4.    De leden en hun eventuele rechtsvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel zouden verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, wordt de clausule opgenomen in onze statuten gevolgd.

5.    In alle gevallen waarin het clubreglement niet voorziet beslist het bestuur als een goede huisvader.

 

 

Artikel 8: Puntensysteem-Kalender-Klassement

Door middel van het puntensysteem willen we enerzijds een vorm van competitie opzetten, maar laat het bestuur ook toe alle leden die zich actief inzetten voor de club te belonen. Zich actief inzetten voor de club betekent uiteraard vooral regelmatig fietsen in clubverband, maar ook helpen bij onze eigen organisatie(s)

HOE VERDIEN JE PUNTEN?

Vanaf begin maart t/m midden oktober, kan 1 punt gewonnen worden men per aktiviteit/lijn vermeld op onze kalender waar wordt aan deelgenomen. (clubuitstap op zaterdag en/of zondag, feestdagrit, alg.vergadering, dag-clubuitstap, elke dag van Meerdaagse brevetten). Men kan ook ten hoogste 1 punt per dag verdienen. Het is bij elke rit de bedoeling om in groep te vertrekken en met dezelfde groep aan te komen.

Het dragen van de volledige clubuitrusting is verplicht ! Dit niet enkel uit respect voor onze sponsors, maar ook om als club naar buiten toe makkelijk geïdentificeerd te kunnen worden. Wanneer de clubkledij niet gedragen wordt, kunnen bijgevolg ook geen punten verdiend worden.

WAT KUNNEN JE PUNTEN JE OPBRENGEN?

Er is tijdens het seizoen een bepaald aantal punten te verdienen (+/- 75 in totaal)

·         Indien men minstens 45 punten heeft verzameld op het einde van het seizoen,  kan men gratis (drank uitgezonderd) deelnemen aan onze kampioenenviering.

·         Indien men minstens 25 punten heeft verzameld op het einde van het seizoen,  betaald men 20 EUR (drank uitgezonderd) om deel te nemen aan onze kampioenenviering.

·         Clubleden die op het einde van het seizoen geen 25 punten behalen, betalen 40 EUR voor deelname aan de kampioenenviering.

·         Leden die 2 dagen hebben gewerkt op onze Pensenkermis, hoeven geen lidgeld te betalen voor het komende jaar. Leden die niet meehelpen aan onze organisatie(s) betalen dubbel lidgeld.

 

Artikel 9: Kampioenenviering

1.     Op het einde van het seizoen kunnen een aantal laureaten gelauwerd worden :

·         Diegene met het meeste punten wordt clubkampioen

·         Diegene met het meeste punten onder de dames wordt clubkampioene

·         Daarnaast worden de beste uit een reeks nevenklassementen gelauwerd zoals beste jongere (U18), beste senior (+65), beste nieuweling(e), ed …

·         Bij gelijkheid van punten, geeft het aantal km’s de doorslag.

2.     De kampioenenviering gaat door na het einde van het fietsseizoen en wordt georganiseerd door het bestuur.

 

Artikel 10: Allerlei

1.    Ieder Lid zorgt ervoor dat zijn materiaal prima in orde is bij de start, zodat geen tijd verloren gaat door defecten die op voorhand al duidelijk waren. Reservemateriaal voorzie je zelf en zeker als je met een fiets rijdt met specifieke componenten.

2.    Op de fiets houden we ons dus aan het verkeersreglement en zijn we hoffelijk. De passages uit het verkeersreglement die op ons van toepassing kunnen zijn kan je ook terugvinden op onze website. Wees dus voorzichtig en luister ook naar de raadgevingen van anderen. Het dragen van een valhelm is verplicht. Zo streven we naar de uitbouw van een goed georganiseerde groep, waar het fijn is om te fietsen in groep, waar geen ondoordachte zaken gebeuren, waar niet constant weggesprongen wordt, waar er twee per twee naast elkaar wordt gereden indien dit mogelijk is, waar er een constant tempo wordt gereden, enz. Zorg ervoor om de naam van de club overal hoog te houden. Laat je alleen in gunstige zin opmerken.

3.    Op de fiets hebben we ook respect voor de andere weggebruikers en ook voor de natuur. We laten dus geen afval achter. Dit houdt in dat papiertjes van koekjes, verpakkingen van energierepen, lekke binnenbandjes enzovoort, in de vuilnisbak belanden en niet zomaar worden achtergelaten.

4.    Ieder lid verbindt zich ook met het feit dat:

·  zijn/haar naam mag gepubliceerd worden op de website op een plaats alleen toegankelijk voor leden;

· hij/zij een herkenbare foto bij hun profiel plaatst;

5.    Ieder lid probeert om, waar mogelijk, constructief mee te helpen bij de organisatie van TWC Hoekske Maleizen en zorgt er tevens voor dat, indien er vragen zijn die zo snel mogelijk bij het bestuur geraken. We staan open voor kritiek maar rekenen ook op de goede wil en het gezond verstand van ieder lid.

6.    Het Clubreglement kan slechts gewijzigd worden door het bestuur en mits er een algemene consensus is binnen het bestuur. Het kan ook gewijzigd worden op de Algemene Vergadering als ten minste 2/3 van de effectieve leden aanwezig zijn en mits er een 2/3 meerderheid bereikt wordt.