Reglement

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN

1. Het clubreglement wordt opgesteld door het Bestuur van de vereniging. Het

Clubreglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest

recente statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de Rechtbank van

Koophandel werden neergelegd.

2. Iedere wijziging van het clubreglement zal aan de leden kenbaar gemaakt

worden, ofwel via persoonlijke communicatie (mail en/of brief), ofwel via onze

website www.twc-hoekske-maleizen.be

3. Het doel van de cyclo-afdeling van TWC-Hoekske-Maleizen is haar leden de

mogelijkheid te bieden om op een gezonde en ontspannende manier aan sport te

doen. De hoofdactiviteit om dit doel te bereiken is de organisatie van geplande

ritten met een (race-)fiets, om zo de leden de kans te geven op een zo

aangenaam en veilig mogelijke manier aan wielertoerisme te doen en zo hun

conditie te onderhouden of te verbeteren. De vereniging kan alle door haar nodig

geachte initiatieven nemen, zoals evenementen organiseren en fondsen

verzamelen, om haar doel te rechtvaardigen.

4. We bieden onze leden een aantal niveaugroepen aan die eventueel kunnen

onderverdeeld worden in subgroepen. We streven ernaar om in elke groep

telkens minstens 10 personen aan de start te hebben.

5. We streven er tevens naar om als club een goede naam op te bouwen waar

iedere geoefende fietser welkom is, het een plezier is om in groep te rijden, waar

er een goede sfeer heerst en waar er veilig wordt gereden. We streven naar een

“perfecte” organisatie van de ritten week na week het hele jaar door: op tijd

vertrekken, in groep rijden, niemand zomaar achter laten, geen plotse

versnellingen,… We organiseren onze eigen daguitstappen, een meerdaagse

uitstap al dan niet naar het buitenland en we hebben jaarlijks ook onze

pensenkermis-organisatie.

Artikel 2: LEDEN

1. Aanvraag om Lid te worden van de TWC-Hoekske-Maleizen kan via de “lid-

worden”-module op de website. Bij een te groot aantal leden kan er door het

bestuur tijdelijk een ledenstop worden ingevoerd.

2. Men wordt/blijft lid van TWC-Hoekske-Maleizen.be eenmaal aan volgende

toetredingsvoorwaarden voldaan is :

a) Het clubreglement voor akkoord ondertekenen.

b) De meest recentste clubkledij dragen.

c) Beschikken over een vergunning als recreatieve fietser door zich aan te

sluiten bij Cycling Vlaanderen via TWC Hoekske Maleizen. Indien men

inschrijft na 1 september is men onmiddellijk lid tot 31 december van het jaar

nadien. Bijdrage Cycling Vlaanderen = 28 EUR individueel / 33 EUR familiaal.

d) Een (éénmalige) clubaansluitingsvergoeding betaalt van 50 EUR. Jongeren

onder de 18 jaar betalen 30 EUR. Deze vergoeding is éénmalig zolang het

lidmaatschap continue is.

e) zijn aandeel aan Pensenkermiskaarten voor het volgende jaar reeds te

betalen. Dit wordt jaarlijks herbekeken door het bestuur. Voor 2022 zijn dit 25

kaarten met elk een waarde van 2 EUR voor het eerste lid en 10 bijkomende

kaarten per bijkomend lid onder hetzelfde dak. Het eventueel

bijeengespaarde helperskrediet wordt in vermindering gebracht. (art 3, item 5)

f) Minimum 12 jaar oud zijn. Tussen 12 en 14 jaar moeten de leden vergezeld

zijn van een volwassen begeleider. Vanaf 15 jaar wordt er verwacht dat men

reeds enige fietservaring heeft zoals kennis van het verkeersreglement, twee

aan twee kunnen rijden in groep en het tempo van de groep kunnen volgen.

(min. 24 km/u gedurende 2 uur)

g) De Cycling Vlaanderen vergunning dient door het lid zelf on line op het

Cycling Vlaanderen portaal aangevraagd en betaald te worden.

De eenmalige clubaansluitingsvergoeding ( eenmalig)

+ pensenkermiskaarten – opgespaard helperskrediet (art 3, item 5)

worden bij voorkeur gestort op het rekeningnummer van TWC Hoekske

Maleizen : BE94 7512 0875 1114;

3. Het lidmaatschap en de verzekering start als men aan deze voorwaarden

voldaan heeft en eindigen op 31 december van het jaar waarvoor ingeschreven

wordt.

4. kandidaat leden kunnen maximaal drie maanden komen testen, op

voorwaarde dat zij/hij beschikt over een vergunning van Cycling Vlaanderen en

het Clubreglement voor akkoord ondertekenen.

Daarenboven moeten ze in clubkledij meefietsen ( niet vereist voor de 3 eerste

ritten).

Hiervoor dienen ze minimum een set van 1 trui en 1 broek aan te kopen.

Indien ze na hun testperiode bij de club definitief wensen aan te sluiten vallen ze

onder de huidige aansluitingsregels zijnde de betaling van een eenmalig 50 Euro

lidgeld en hun aandeel voor PK kaarten betalen.

Artikel 3: RECHTEN EN PLICHTEN van de LEDEN

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten.

1. Bij toetreding als lid gaan zij (automatisch) akkoord met dit clubreglement

en zullen dit bij inschrijving ook voor akkoord ondertekenen. Eventueel kunnen

de statuten op eenvoudig vraag ingekeken worden. Deze documenten zijn ook

beschikbaar op onze website www.twc-hoekske-maleizen.be.

2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan alle ritten (mits betaling waar nodig

voor de deelname aan de toertochten/brevetten). Zij moeten zelf inschatten tot

welke niveaugroep ze behoren. Indien ze herhaaldelijk het aangegeven tempo

van de groep niet kunnen volgen kan hen gevraagd worden om naar een lagere

groep over te stappen, eventueel ook op vraag van het bestuur.

3. Zij worden geacht de verkeersreglement voor fietsers – al dan niet in groep –

te kennen en zijn verplicht om dit na te leven tijdens de ritten.

(https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/217-art43bis)

* Gebruik van het fietspad waar mogelijk

* Geordend 2 aan 2 rijden op de openbare weg

* Oplettendheid aan kruispunten; geordend oversteken

* Het nemen van ronde punten langs rechts

* Respecteren van de “ritverkenner” en bestuur door geordend te fietsen.

* Aangeven van gevaarlijke punten / situaties / delen van de weg

4. Zij worden verwacht zich op te geven in de opgezette doodle als ze van plan

zijn te deel te nemen aan een georganizeerde uitstap (club/dagclubuitstap,

brevet, meerdaagse, etc ..).

5. Zij worden verwacht bij “het” grote evenement dat georganiseerd wordt door de

club – nml onze “Pensenkermis” op het 3e weekend van November – de handen

uit de mouwen te steken en de club een handje te helpen. Hiervoor kan men

trouwens een krediet opsparen van 10 EUR per volledige gewerkte sessie. Ook

partners kunnen hieraan meehelpen om alzo het krediet te verhogen. Het totale

opgespaarde krediet per pensenkermis kan echter nooit hoger zijn dan de som

van de te betalen pensenkermiskaarten van het volgend jaar.

6. Het gebruik en verhandelen van doping is niet toegelaten.

7. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen op de

algemene ledenvergadering(en).

8. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen schriftelijk of per mail bij

het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te

behandelen of te onderzoeken en het lid op de hoogte te houden.

9. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen over de wijziging van

hun adres.

10. Zij hebben de plicht om hun inschrijving tijdig in orde brengen (aansluiting

Cycling Vlaanderen en aandeel pensenkermiskaarten betalen) en dit ten laatste

op 15 december van het lopende jaar.

11. In geval van een ongeval, de formaliteiten binnen de 10 dagen in orde te

brengen (eventueel mits hulp van de bondskontakpersoon binnen bestuur)

12. Zij hebben de plicht om de doelstelling van de vereniging na te leven.

Bij grove overtredingen en veelvuldige inbreuken op het reglement is het bestuur

bevoegd maatregelen te treffen om zodanig de goede werking van de club te

blijven verzekeren met als ultieme stap de mogelijke uitsluiting van het lid.

Artikel 4: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN

1. Elk clublid is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar daden en rijstijl

tijdens door de club georganiseerde ritten. Het bestuur kan, onder geen beding,

verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of ongevallen gemaakt of

veroorzaakt door een clublid tijdens deze ritten. Wij zijn verzekerd bij Cycling

Vlaanderen en alleen wat onze verzekering dekt kan vergoed worden. De

verzekeringspolis staat op de website van Cycling Vlaanderen maar kan, indien

nodig, ook ingekeken worden bij de onze Cycling Vlaanderen-verantwoordelijke

binnen het bestuur.

2. Elk clublid wordt geacht in goede gezondheid te zijn. De club kan niet

aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen ten gevolge van

gezondheidsproblemen.

3. De club is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eventuele ongevallen

als gevolg van een overtreding van de verkeerswetgeving door een van de leden

of onaangepast rijgedrag aan de verkeerssituatie en/of weersomstandigheden.

Artikel 5: Kledij van de club

1. We fietsen steeds in onze teamkledij. Nieuwe leden krijgen de nodige tijd om

teamkledij aan te schaffen.

2. De standaardset voor de Cyclo’s bestaat uit 1 koerstrui korte mouwen + 1

koersbroek + 1 stuk naar keuze. Hiervoor wordt 150 EUR betaald. (+20 EUR

indien wintervest als keuzestuk).

3. Bijkomende stukken kunnen aangekocht worden en/of bijbesteld (de club doet 2

bestellingen per jaar bij onze leveranciers- wachttijd min. 8 weken)

4. Bij elke georganizeerde kledijwissel (typisch om de 5 jaar), zal ieder lid een

nieuwe set dienen aan te kopen aan 150 EUR

5. Beschadigde clubkledij als gevolg van een ongeval tijdens een clubuitstap, kan

omgeruild worden tegen een nieuw kledijstuk volgens een gereduceerde prijs. (-

25% van de nieuwprijs)

6. Vermelde prijzen zullen per kledijcyclus worden herzien in functie van

kastoestand en sponsorgelden voor de komende periode.

Artikel 6: SPONSORS

Sponsors zijn heel belangrijk voor onze vereniging en verdienen dan ook de

nodige aandacht en respect. En nog belangrijker, denk ook eens hen bij

gelegenheid ! Dit zijn onze huidige sponsors :

SPAR Huldenberg (*) THONON create & innovate

EVDW Bank & Verzekeringen N’ICE

Fietsen Feyaerts

GRIETENS ELECTRO SELEXION (*)

(*) kortingen voor leden van de club en/of klantenkaarten

Artikel 7: HET BESTUUR

1. De samenstelling van het bestuur, alsook de verantwoordelijkheden per

bestuurslid, staan vermeld op onze website TWC-Hoekske-Maleizen.be

2. Het bestuur vergadert maandelijks of sneller bij dringende aangelegenheden.

Bij aanwezigheid van minstens 3 bestuursleden kan men geldige beslissingen

nemen. Naargelang het agendapunt dient de desbetreffende

bestuursverantwoordelijke best aanwezig te zijn bij de beslissing. Alle leden

kunnen schriftelijk vragen stellen aan het bestuur, of na goedkeuring deelnemen

aan volgende bestuursvergadering waar hun punt zal besproken worden.

3. Op de eerste Algemene Vergadering van het jaar wordt het bestuur voor het

gestarte kalenderjaar verkozen en/of bevestigd. Alle leden worden verwacht

op deze vergadering aanwezig te zijn en hebben stemrecht. Deze leden zullen

minstens twee weken op voorhand op de hoogte gebracht worden van de datum,

het uur en de plaats van de vergadering.

4. De leden en hun eventuele rechtsvolgers hebben geen deel in het vermogen van

de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en

kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel

zouden verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave

of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Bij

ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, wordt de clausule welke

opgenomen is in onze statuten gevolgd.

5. In alle gevallen waarin het clubreglement niet voorziet beslist het bestuur als een

goede huisvader.

Artikel 8: PUNTENSYSTEEM – KLASSEMENT

Door middel van het puntensysteem willen we een vorm van competitie opzetten

voor de geinteresseerden.

HOE VERDIEN JE PUNTEN?

Vanaf begin maart t/m midden oktober, kan 1 punt gewonnen worden men per

aktiviteit/lijn vermeld op onze kalender waar wordt aan deelgenomen.

(clubuitstap op zaterdag en/of zondag, feestdagrit, alg.vergadering, dag-

clubuitstap, elke dag van Meerdaagse, brevetten). Men kan ook ten hoogste 1

punt per dag verdienen. Het is bij elke rit de bedoeling om in groep te

vertrekken en met dezelfde groep aan te komen. (vertrek clubuitstap =

Industriezone Maleizen / Aankomst = Lokaal Tombeek)

Het dragen van de volledige clubuitrusting is verplicht ! Dit niet enkel uit respect

voor onze sponsors, maar ook om als club naar buiten toe makkelijk

geïdentificeerd te kunnen worden. Wanneer de clubkledij niet gedragen wordt,

kunnen bijgevolg ook geen punten verdiend worden.

Artikel 9: KAMPIOENENVIERING

1. Op het einde van het seizoen kunnen een aantal laureaten gelauwerd worden :

Diegene met het meeste punten wordt clubkampioen

Diegene met het meeste punten onder de dames wordt clubkampioene

Daarnaast worden de beste uit een reeks nevenklassementen gelauwerd

zoals beste jongere (U18), beste senior (+65), beste nieuweling(e), ed …in

zoverre daar voldoende kandidaten voor zijn.

Bij gelijkheid van punten, geeft het aantal km’s de doorslag.

2. De kampioenenviering gaat door na het einde van het fietsseizoen en wordt

georganiseerd door het bestuur.

Artikel 10: ALLERLEI

1. Ieder Lid zorgt ervoor dat zijn materiaal prima in orde is bij de start, zodat

geen tijd verloren gaat door defecten die op voorhand al duidelijk waren.

Reservemateriaal voorzie je zelf en zeker als je met een fiets rijdt met specifieke

componenten.

2. Op de fiets houden we ons dus aan het verkeersreglement en zijn we

hoffelijk. De passages uit het verkeersreglement die op ons van toepassing

kunnen zijn kan je ook terugvinden op onze website. Wees dus voorzichtig en

luister ook naar de raadgevingen van anderen. Het dragen van een valhelm is

verplicht. Zo streven we naar de uitbouw van een goed georganiseerde groep,

waar het fijn is om te fietsen in groep, waar geen ondoordachte zaken gebeuren,

waar niet constant weggesprongen wordt, waar er twee per twee naast elkaar

wordt gereden indien dit mogelijk is, waar er een constant tempo wordt gereden,

enz. Zorg ervoor om de naam van de club overal hoog te houden. Laat je alleen

in gunstige zin opmerken.

3. Op de fiets hebben we ook respect voor de andere weggebruikers en ook voor

de natuur. We laten dus geen afval achter. Dit houdt in dat papiertjes van

koekjes, verpakkingen van energierepen, lekke binnenbandjes enzovoort, in de

vuilnisbak belanden en niet zomaar worden achtergelaten.

4. Ieder lid probeert om, waar mogelijk, constructief mee te helpen bij de

organisatie van TWC Hoekske Maleizen en zorgt er tevens voor dat, indien er

vragen zijn die zo snel mogelijk bij het bestuur geraken. We staan open voor

kritiek maar rekenen ook op de goede wil en het gezond verstand van ieder lid.

5. Het Clubreglement kan slechts gewijzigd worden door het bestuur en mits

er een algemene consensus is binnen het bestuur. Het kan ook gewijzigd worden

op de Algemene Vergadering als ten minste 2/3 van de effectieve leden

aanwezig zijn en mits er een 2/3 meerderheid bereikt wordt.

6. GDPR verplichting voor sportclubs (mei 2018).

GDPR of General Data Protection Regulation is een Europese Verordening die

de lidstaten regels oplegt rond de bescherming van persoonsgegevens. De

Nederlandstalige term AVG wordt ook wel gebruikt: Algemene Verordening

Gegevensbescherming. De Verordening geldt in alle lidstaten en voor iedere

organisatie (groot bedrijf of kleine vereniging) die persoonsgegevens verwerkt.

De datum waarop iedereen de bepalingen uit de GDPR moet naleven ligt op 25

mei 2018. België had met de Privacywet van 1992 al een wetgeving rond privacy,

maar een groot verschil dat door de GDPR gecreëerd wordt t.o.v. de bestaande

wetgeving is onder meer de bevoegdheid van de Privacycommissie om zelf

boetes op te leggen aan organisaties die de regels niet respecteren.

Uw gegevens zijn veilig bij “TWC-Hoekske-Maleizen vzw” en wij voldoen

aan alle wettelijke normen betreffende de GDPR wetgeving.

Deze wet voorziet ook een luik waarin verenigingen verplicht worden hun privacy

verklaring te publiceren. Voor twc-hoekske-maleizen.be kan je deze

verklaring vinden op onze website of rechtstreeks via de link:

http://www.twc-hoekske-maleizen.be/content/doc/privacyverklaring_twc-

hm.pdf

Scroll naar boven