Reglement

Art.01: Iedereen die zich aansluit bij T.W.C. Hoekske Maleizen wordt verondersteld dit reglement te kennen en het na te leven. De statuten van de club kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden.

Art.02: De ouderlijke toestemming is verplicht voor aansluiting van een minderjarige. Aansluiten kan vanaf het jaar dat men 7 jaar wordt.

Art.03: De wielertoeristenclub, de begeleiders en het bestuur dragen niet de minste verantwoordelijkheid en kunnen NOOIT aansprakelijk gesteld worden voor een fout door een van de leden begaan of bij om het even welke ongeval of activiteit. De clubleden kunnen ook nooit hiervoor de leden van het bestuur, noch de begeleiders, verantwoordelijk stellen.

Art.04: Om de goede geest die er in de club heerst te behouden kan het bestuur de houding of het gedrag van elk clublid, van welke aard deze ook mag zijn, interpelleren met:

 • bij een eerste overtreding: een aanmaning.
 • bij een volgende overtreding kan de desbetreffende persoon worden uitgenodigd op een bestuursvergadering waar de persoon zijn/haar standpunt kan verdedigen (en waar het bestuur eventueel een sanctie kan treffen).
 • Uitsluiting uit de club.

Art.05:

Ieder lid, moet op de hoogte zijn van de wegcode (voor wielertoeristen of fietsen in groep) en moet zich er ten alle tijden naar schikken. Indien een clublid de wegcode niet respecteert zal deze altijd, zelf verantwoordelijk worden gesteld voor zijn gedrag tegenover de wegcode.

Art.06: Er wordt van iedereen verwacht dat :

 • Hij/zij 15 min. vóór het aangegeven vertrektijdstip op de startplaats aanwezig is.
 • Zijn/haar fiets bij het vertrek van een uitstap in orde is.
 • Zijn/haar reservemateriaal bij heeft.

Art 07: Kledij

Het is verplicht de meest recente clubkledij en valhelm te dragen bij al onze uitstappen.

De standaard kledijset bestaat uit 1 koerstrui korte mouwen + 1 koersbroek + 1 winterveststuk Hiervoor wordt 150 EUR betaald.

Bijkomende stukken kunnen aangekocht worden en/of bijbesteld (de club doet 2 bestellingen per jaar bij onze leveranciers- wachttijd min. 8 weken)

Bij elke georganizeerde kledijwissel (typisch om de 5 jaar), zal ieder lid een nieuwe set dienen aan te kopen aan 150 EUR

Beschadigde clubkledij als gevolg van een ongeval tijdens een clubuitstap, kan omgeruild worden tegen een nieuw kledijstuk volgens een gereduceerde prijs. (-25% van de nieuwprijs)

Vermelde prijzen zullen per kledijcyclus worden herzien in functie van kastoestand en sponsorgelden voor de komende periode. Wanneer een clubuitstap wordt gereden zonder enige officiële clubkledij, kan men geen punten scoren voor enig klassement.

Onze partners/sponsors voor de periode 2018-2022 zijn :

·      SPAR HULDENBERG                                        ·      PARKER
·      THONON  Create&Innovate                                          ·      RIJWIELEN STEPHANE CHARLIER                      
·      EDVW Bank & verzekeringen ·      UITVAARTZORG COOREVITS – ROSIER             
·      GRIETENS electro ·      FRITUUR 406 (Pascal)
·      SDM GROUP ·      NICE HULDENBERG
·      De Kelle Cigars, Books & Comics ·      Gemeente OVERIJSE

(sporeo – subsidies)

 

Art.08: Wees hoffelijk tegenover de andere weggebruikers, en laat geen afval achter op de openbare weg. (lekke banden, gaspatronen, papiertjes, verpakking, ed..).

Leg ook de nodige discretie aan de man bij een eventuele plaspauze…

VOORRANG : wij nemen als fietsers NOOIT onze voorrang (zelfs indien wij die hebben !), tenzij het verkeer tegengehouden wordt door een wegkapitein of begeleider.

Art.09: Geïnteresseerden die de sfeer willen opsnuiven bij onze club of het er goed vertoeven is en of ze de snelheid aankunnen mogen max. 3x gratis meerijden. Daarna worden ze verplicht zich aan te sluiten bij de club, gebeurt dit niet is verder meerijden uitgesloten.

Tijdens deze 3 ritten is het bestuur niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Art.10: Elk lid dient houder te zijn van een geldige vergunning bij Cycling Vlaanderen (ex. WBV). Deze vergunning dient persoonlijk worden aangevraagd via de webssite van Cycling Vlaanderen ( https://cycling.vlaanderen/administratie/lid-worden) met keuze uit “recreatief lid” of “competitief lid”. De prijs voor een individuele vergunning bedraagt € 28 als men aansluit bij TWC-Hoekske-Maleizen. (familievergunning = 33 EUR.).  Hieraan voldaan hebbende, krijgt ieder lid automatisch ook stemrecht op de algemene vergadering(en) van de club.

Art. 11 : Andere kosten verbonden aan het lidmaatschap :

 1. Een (éénmalige) clubaansluitingsvergoeding van 30 EUR voor jongeren onder de 18 jaar (oudere betalen 50 EUR). Deze vergoeding is éénmalig zolang het lidmaatschap continue is.
 2. Kwartaal-betalingen Opleiding Cycling Vlaanderen (MTB-school) :
 • Indien men 1 maal per week komt naar de MTB-school, betaalt men 45€/trimester.
 • Komt men 2x per week naar de MTB-school, dan komt daar 30€/trimester extra bij.
 • Voor het volgende trimesters zijn de prijzen net hetzelfde als het eerste trimester.

De betaling voor deze werking gebeurt rechtstreeks op rekeningnummer BE28 3930 0421 2620 van vzw Cycling Vlaanderen, afdeling Brabant, met vermelding : “MTB Overijse” + naam en voornaam van het kind.

 1. Zijn aandeel waardekaarten “Pensenkermis” tvv TWC-Hoekske-Maleizen betalen.

Van ieder rijdend lid wordt verwacht dat hij min. 25 kaarten (eetwaarde = 50€) betaald voor deelname aan onze Pensenkermis in de maand November. (10 extra kaarten – 20€ – per bijkomend lid onder hetzelfde dak).

Indien het lid (of de leden onder hetzelfde dak) deze kaarten niet aanneemt, wordt hij toch verwacht het overeenkomstig bedrag  te storten op de rekening van de club om mogelijke uitsluiting te voorkomen voor het volgende seizoen. Het eventueel bijeengespaarde helperskrediet wordt in mindreing gebracht. (art 12)

Art. 12 : Helperskrediet

Bij het grote clubevenement dat georganiseerd wordt door de club – nml onze “Pensenkermis” op het  3e weekend van November – kunnen ook de ouders van kinderen een handje toesteken. Hiervoor kan men trouwens een krediet opsparen van 10 EUR per gewerkte dag. Ook partners kunnen hieraan meehelpen om alzo het krediet te verhogen. Het totale opgespaarde krediet per pensenkermis kan echter nooit hoger zijn dan de som van de te betalen pensenkermiskaarten van het volgend jaar.

Art.13: De trainingen verlopen in groepsverband in verschillende groepen onder leiding van minstens 2 begeleiders en steeds onder het motto “samen uit, samen thuis”. De groepsverdeling gebeurd op basis van leeftijd en verworven vaardigheden.

Iedereen is verplicht de aanbevelingen van de aanwezige begeleiders te volgen. Bij eventuele problemen (pech, snelheid, omleidingen, ed.). wordt er meteen door iedereen gestopt en een oplossing gezocht vooraleer er wordt verder gefietst.

Art.14: Bij een ongeval tijdens een uitstap van de club, moet de betrokkene zo vlug mogelijk alle formaliteiten met Cycling Vlaanderen in orde brengen. Indien nodig kan hiervoor ook een begeleider aangesproken worden.  Beschadigde kledij als gevolg van een ongeval tijdens een clubuitstap, kan gratis ingeruild worden zolang de voorraad strekt en mits inlevering van het beschadigde kledingsstuk bij de kledijverantwoordelijke.

Art 15: Het bestuur zorgt voor de opmaak van de klassementen (Micro’s, Miniemen en Aspiranten) op basis van de bekomen aanwezigheden doorgegeven door de begeleiders. Deze klassementen kunnen via onze website (www.twc-hoekske-maleizen.be) geraadpleegd worden, ofwel op eenvoudige vraag toegestuurd worden per brief.

Principieel vertrekken de trainingssessies vanuit Kamp Kwadraat, Nijvelsebaan 190 tenzij dit vooraf anders was aangegeven. (gebeurd enkele malen per trimester …)

Diegene welke van begin september tot en met einde juni de meeste aanwezigheden (uren) heeft verzameld, zal als Kids-kampioen gelauwerd worden in zijn klasse. Het klassement kan geraadpleegd worden op onze website.

Art.16: JAARLIJKS KIDSFESTIJN (augustus/september)

Hierbij worden alle “besten van hun klasse” (=kampioen) bij de Micro’s, Miniemen, Aspiranten en Nieuwelingen) in het “zonnetje” gezet. Voor alle andere aanwezige kinderen wordt een aandenken gezorgd.

Sympatisanten en vaste medewerkers (niet-leden) die actief hebben meegeholpen aan onze één van organisaties (Pensenkermis, uitstappen, ed), kunnen ook genieten van een voordeeltarief.

Art.17: BESTUURSVERGADERINGEN (maandelijks tussen feb. en nov., zie website)

Staan ook steeds open voor het aanhoren van eventuele klachten, kanbdidaturen, opmerkingen en/of voorstellen. Deze kunnen evenwel ook schriftelijk per email aan het bestuur overgemaakt worden.(bestuur@twc-hoekske-maleizen.be). Het bestuur zal deze zo snel mogelijk proberen te behandelen

Art.18: Door aansluiting bij de club verklaart ieder lid zich akkoord met de bepalingen van dit reglement, welke hij/zij dan ook dient te eerbiedigen.

Art.19: Het bestuur behoudt zich het recht voor om indien dit nodig is en in het belang van de club deze reglementen in de loop van het seizoen te wijzigen of aan te passen. Ook zal het bestuur naar best vermogen alle items die mogelijks niet vervat zitten in dit reglement naar eigen smaak van een oplossing voorzien.

Art. 20 : GDPR verplichting voor sportclubs (mei 2018).

GDPR of General Data Protection Regulation is een Europese Verordening die de lidstaten regels oplegt rond de bescherming van persoonsgegevens. De Nederlandstalige term AVG wordt ook wel gebruikt: Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Verordening geldt in alle lidstaten en voor iedere organisatie (groot bedrijf of kleine vereniging) die persoonsgegevens verwerkt. De datum waarop iedereen de bepalingen uit de GDPR moet naleven ligt op 25 mei 2018. België had met de Privacywet van 1992 al een wetgeving rond privacy, maar een groot verschil dat door de GDPR gecreëerd wordt t.o.v. de bestaande wetgeving is onder meer de bevoegdheid van de Privacycommissie om zelf boetes op te leggen aan organisaties die de regels niet respecteren.

Uw gegevens zijn veilig bij “TWC-Hoekske-Maleizen vzw” en wij voldoen aan alle wettelijke normen betreffende de GDPR wetgeving.

Deze wet voorziet ook een luik waarin verenigingen verplicht worden hun privacy verklaring te publiceren. Voor TWC-Hoekske-Maleizen kan je deze verklaring vinden op onze website

Download_Reglement

Scroll naar boven